Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, που η εταιρεία μας, είναι από τις πρώτες εταιρείες Πανευρωπαϊκά, που λαμβάνει το σήμα CEPA CERTIFIED. Το σήμα αυτό πιστοποιεί ότι η εταιρεία μας πληροί τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, όπως αυτές ορίζονται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16636. Βασικές παράμετροι αυτού του προτύπου, είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που δημιουργούνται από την χρήση των εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων, οι δεξιότητες και οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι επαγγελματίες που εμπλέκονται σε αυτές τις εργασίες.

Φορέας Πιστοποίησης είναι η εταιρεία BUREAU VERITAS HELLAS AE